X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

(1) Identiteit van de ondernemer:
Openwest - Oriental Teagarden
Marie Hoffmanlaan 29
2273HJ Voorburg
E-mailadres: contact@orientalteagarden.nl
KvK-nummer: 60796936
Btw-identificatienummer:
NL001762440B38

(2) toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Oriental Teagarden en consument.
2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Oriental Teagarden zijn in te zien.

(3) het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Oriental Teagarden maakt gebruik van afbeeldingen, die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Oriental Teagarden niet.
2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Oriental Teagarden kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

(4) de overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oriental Teagarden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Oriental Teagarden is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Oriental Teagarden passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

(5) het herroepingsrecht en kosten van herroeping
1 In verband met de hygiëne is het herroepingsrecht niet van toepassing op alle theeproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
2 Indien het product in de originele staat en verpakking is, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Oriental Teagarden. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Oriental Teagarden heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5 Oriental Teagarden zal het bedrag dat de consument betaald heeft voor het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

(6) de prijs
1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Oriental Teagarden niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

(7) levering en uitvoering
1 Oriental Teagarden zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Oriental Teagarden kenbaar heeft gemaakt.
3 Oriental Teagarden zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4 In geval van ontbinding zal Oriental Teagarden het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.